Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne koosneb kahest osast – raamatupidamise aastaaruandest ning tegevusaruandest. Majandusaasta aruande esitamise kohustus on eranditult kõigil Eesti raamatupidamiskohustuslastele, sealhulgas lisaks OÜ-dele ka MTÜ-del, FIE-del ning KÜ-del. Aruanne tuleb esitada Äriregistrile ning see on aluseks majandustegevuse kontrollimiseks. 

Meieni jõuab palju küsimusi majandusaasta aruannete kohta – millal on aruande esitamise tähtaeg 2022. aastal, millest aastaaruanne koosneb, mis on aastaaruande koostamise hind, kas on majandusaasta aruande koostamise juhendit. Vastame neile ning teistelegi enamlevinud küsimustele aastaaruannete kohta. 

Millal on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg 2022. aastal?

Majandusaasta aruande esitamise tähtaeg 2022. aastal, nagu ka eelnevatel aastatel, on 30. juuni. Aruande esitamise kohustus on kõigil juriidilistel isikutel, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril 2021. Seega tuleb hiljemalt 30. juunil esitada aruanne 2021. kalendriaasta 12 kuu kohta. Harvadel juhtudel võib aruandes kajastatav periood olla ka pikem kui 12 kuud, kuid mitte üle 18 kuu. Näiteks kui ettevõte asutati septembris 2020, võib aruandeperioodiks olla september 2020 kuni 31. detsember 2021. Majandusaasta aruanne tuleb esitada ka juhul, kui majandustegevust ei ole toimunud.

Kui majandusaasta aruanne jääb esitamata on registripidajal õigus trahvida nii juriidilist isikut kui ka kõiki teisi aruande esitamiseks kohustatud isikuid. Kui aruande esitamise tähtajast on möödunud rohkem kui kuus kuud, algatatakse järelvalvemenetlust ning halvimal juhul lõpeb majandusaasta aruande esitamata jätmine juriidilise isiku registrist kustutamise või sundlõpetamisega.

Millest koosneb majandusaasta aruanne?

Millest koosneb majandusaasta aruanne

See, millest majandusaasta aruanne koosneb, sõltub ettevõtte suurusest. Mida suurem on ettevõte, seda rohkem informatsiooni on nõutud ning seda detailsemal kujul tuleb registrile esitavas aruandes infot avalikustada. Eestis on ettevõtted suuruse järgi jagatud nelja kategooriasse – mikroettevõtjad, väikeettevõtjad, keskmise suurusega ettevõtjad ja suurettevõtjad. 

Mikro- ja väikeettevõtetel on õigus esitada lühendatud majandusaasta aruanne, mis tähendab seda, et nemad ei pea koostama tegevusaruannet. Seega koosneb mikroettevõtte majandusaasta aruanne kahest põhiaruandest – lühike bilanss ja kasumiaruanne ning lisa. Väikeettevõtja lühendatud aastaaruanne koosneb bilansist ja kasumiaruandest ning lisadest. 

Keskmise suurusega ettevõtja ja suurettevõtja koostavad oma majandusaasta aruande täismahus, ehk see koosneb koosneb tegevusaruandest, neljast põhiaruandest (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne ning omakapitali muutuste aruanne) ja lisadest. Täismahus aastaaruanne on kohustuslik ka mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

Soovid majandusaasta aruannet?

Mille poolest erineb majandusaasta aruanne ettevõtte liigiti?

Nagu eelpool mainitud erineb mikroettevõtja ja väikeettevõtja aastaaruanne keskmise suurusega ja suurettevõtja aastaaruandest. Erinevad nüansid on ka korteriühistute ja mittetulundusühingute majandusaasta aruannetel. 

Mille poolest erineb KÜ aastaaruanne?

Korteriühistute puhul tuleb vaadata korterite arvu majas ning juhatuse olemasolu. Kuni kümne korteriga maja puhul ei pea korteriühistul olema juhatust ning KÜ-t esindavad korteriomanikud ühiselt. Ühiselt juhitud väike korteriühistu võib aga pidada kassapõhist raamatupidamist ning ei pea koostama ega esitama majandusaasta aruannet.

KÜ majandusaasta aruanne tuleb koostada täies mahus, kui korteriühistul on valitud juhatus. Juhatuse võib valida kasvõi kahe korteriomandi peale, kuid see on kohustuslik ühistutel, kuhu kuulub rohkem kui 10 korterit. 

Mille poolest erineb MTÜ aastaaruanne?

Kõige enam küsitakse majandusaasta aruande koostamisel abi ja nõu mittetulundusühingutest. Seda väga lihtsal põhjusel – MTÜ-del tuleb igal juhul esitada täismahus majandusaasta aruanne ning tihti on see nende jaoks nüansirohke ja mahukas kohustus. 

MTÜ aastaaruanne on mõne erandiga sarnane keskmise suurusega ja suurettevõtjate poolt koostatavate aastaaruannetega. MTÜ majandusaasta aruande puhul on bilansis omakapitali asemel netovara ja kasumiaruande formaat on kohati erinev. Siinkohal tuleks mainida, et MTÜ tegevusaruanne peaks olema tavapärasest pikem ja kõik olulise edasi andma. 

MTÜ majandusaasta aruande esitamise kohustus ja õigus on igal MTÜ juhatuse liikmel. Esindusõiguslik isik võib aruande koostamiseks ja esitamiseks õiguse anda raamatupidajale ilma, et ta juhatusse kuuluma peaks. 

Kuidas koostada majandusaasta aruannet?

Aastaaruande koostamine on mõtteliselt jaotatud kolme etappi:

  • raamatupidamise aastaaruande koostamine;
  • tegevusaruande koostamine;
  • majandusaasta aruande heakskiitmine.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on tunduvalt kergem, kui jooksev raamatupidamine majandusaasta jooksul on korrektne ning vigadeta. Raamatupidamisaruande koostamisel tuleb jälgida, et aruandes avalikustatav info on esitatud ülevaatlikult ja üheselt mõistetavalt ning aruandes kajastub kogu oluline informatsioon, mis mõjutab ettevõtte finantsseisundit, finantstulemust ja rahavoogusid. 

Vajad majandusaasta aruande koostamisega abi?

Kuidas esitada majandusaasta aruannet?

majandusaasta aruande esitamineAastaaruannete esitamine on kõikidele ettevõtetele tehtud kergesti ja kiiresti kättesaadavaks. Ettevõtte aastaaruande esitamine käib elektrooniliselt ettevõtjaportaalis. Äriregistri ettevõtjaportaali kaudu saab majandusaasta aruande esitada aadressil https://ariregister.rik.ee/est

Äriregistris on firma aastaaruande esitamise õigus elektrooniliselt juhatuse liikmel, täisosanikul, esindusõiguslikul usaldusosanikul, filiaani juhatajal ning vajadusel likvideerijal või pankrotihalduril. Esindusõiguslik isik võib aruande sisestamiseks ja esitamiseks õiguse anda raamatupidajale.  Raamatupidaja saab sisestada andmed, hoida silma peal aruande allkirjastamisel ja jälgida, millal audiitor järeldusotsuse allkirjastab. Kui kõik vajalikud toimingud on tehtud, saab raamatupidaja, kellele on antud ka esitamise õigus, aruande registrile esitada.

Kuidas kinnitada ja allkirjastada majandusaasta aruannet?

Aastaaruande kinnitamine käib samuti läbi e-äriregistri. Aruande esitamisel kuvatakse teile kõik teie registritesse kantud load ja teated ning peate kinnitama, et olete täitnud seaduses sätestatud teatamiskohustused või et nimetatud teatamiskohustused puuduvad.  Enne andmete kinnitamist kontrollige need üle.

Majandusaasta aruande allkirjastamiseks on kaks võimalust – aastaaruande allkirjastamine käib kas digitaalselt või paberil. Kui soovite allkirjastada paberkandjal aruannet, tuleb allkirjastatud ja sisseskaneeritud dokumendid e-äriregistrisse lihtsalt üles laadida. 

Millest sõltub majandusaasta aruande hind?

Majandusaasta aruande koostamise hinnakiri kujuneb ennekõike ettevõtte suurusest – kas vaja on täismahus aruannet või lühendatud aastaaruannet. Meie hinnakirja alusel sõltub aastaaruande koostamise hind ka kuu tasust – aastaaruande koostamise eest võtame lisaks ühe kuu tasu, kuid mitte vähem kui 100 eurot.

Kust saab majandusaasta aruande 2022 näidiseid?

Majandusaasta aruande 2022 näidist konkreetselt ei ole, kuna see erineb suuresti, mis ettevõttega tegemist on ja kui mahukas on nende igakuine raamatupidamine. Samas on kõik esitatud majandusaasta aruanded Äriregistri kaudu avalikud ja kättesaadavad. Selle kaudu võid endale leida nii mikroettevõtte majandusaasta aruande näidise kui ka MTÜ majandusaasta aruande näidise, sh tegevusaruande näidise. 

Näpunäiteid ettevõtja majandusaasta aruande koostamise kohta leiad Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kodulehelt, kust leiad nii e-aruandluse juhendid kui ka portaali tehnilise kasutajatoe. Samuti on põhjalik ülevaade ja viited seadusandlustele eesti.ee lehel. 

Kui soovid enda aega pühendada oma ettevõtte edasiarendamiseks, mitte aastaaruandele, pöördu julgelt meie poole ning jäta raamatupidamine ja majandusaasta aruande koostamine meie hoolde.

Aitame Sind majandusaasta aruande tegemisega.

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart